ایدهْ پدیده شناسی

15,000 تومان
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
نویسندهادموند هوسرل
مترجمعبدالکریم رشیدیان
نوبت چاپ4
تعداد صفحات116
سال نشر1397
نوع جلدشومیز
قطعرقعی
موضوعفلسفه
نوع کاغذتحریر
وزن (به گرم)162
شابک9789644458743

ایدة
پدیده شناسی، که شامل پنج سخنرانی در گوتینگن در سال  1907و نوشتهایایدة
پدیده شناسی، که شامل پنج سخنرانی در گوتینگن در سال  1907و نوشتهای
با عنوان «رشتة افکار در این سخنرانیها» است، کتابی کوچک اما پرمغز است
که نشانة مرحلهای مهم در تکامل فکری هوسرل، یعنی گذار از روانشناسی
توصیفی به پدیده شناسی استعلایی است. در این کتاب بسیاری از مفاهیم
اصلی پدیده شناسی هوسرل به نحوی موجز مطرح و به صورت بندیهای
نهاییشان نزدیکتر میشوند؛ به ویژه در مسئلة «اگو» (من) که هوسرل با ترک
دیدگاه قبلی خود در نفی اگو، آن را به منزلة مرکز تقلیل ناپذیر آگاهی به
رسمیت
میشناسد
با عنوان «رشتة افکار در این سخنرانیها» است، کتابی کوچک اما پرمغز است
که نشانة مرحلهای مهم در تکامل فکری هوسرل، یعنی گذار از روانشناسی
توصیفی به پدیده شناسی استعلایی است. در این کتاب بسیاری از مفاهیم
اصلی پدیده شناسی هوسرل به نحوی موجز مطرح و به صورت بندیهای
نهاییشان نزدیکتر میشوند؛ به ویژه در مسئلة «اگو» (من) که هوسرل با ترک
دیدگاه قبلی خود در نفی اگو، آن را به منزلة مرکز تقلیل ناپذیر آگاهی به
رسمیت
میشناسد