نظام آموزه‌ی اخلاق

براساس اصول آموزه‌ی دانش
54,500 تومان

فیشته در فضای فلسفی ما حتی اگر فیلسوفی نا آشنا نباشد، دست کم فیلسوفی است که آن‌چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. علت شاید عظمت دو فیلسوفی باشد که پیش و پس از او در عرصه‌ی فلسفه‌ی آلمانی پیشگام بودند و بر وی سایه افکندند: کانت و هگل. شاید هم غموض گاه بیزار کننده‌ی پاره‌ای از آثار مشخصا فلسفی او مزید بر علت شده باشد. با وجود این، علت این غفلت هرچه باشد، مطالعه‌ی آثار او هر خواننده‌ای را متقاعد می‌کند که با فیلسوفی اصیل رو به روست، اندیشمندی طراز اول و موسس که اگرچه، همچون هر فیلسوف اصیل دیگری، بر میراث فیلسوفان پیش از خود (در این مورد، عمدتا کانت) تکیه می‌کند، به هیچ‌وجه به آن‌ها قناعت نمی‌ورزد و به راه خود می‌رود.