چگونه جایی را خانه ی خود کنیم

تومان
آیا خانه واقعا همان ساختمان است؟ در زمانه ای که مرز بین کار و زندگی خانگی محو و محوتر می شود، و فن آوری مدرن قلمرو عمومی را وارد فضایی می کند که زمانی حریم شخصی و خصوصی بوده است، ادوارد هالیس از معنای خانه ساختن، یعنی جایی را خانه و کاشانۀ خود کردن، در دنیای امروز برایمان صحبت می کند. این کتاب کندوکاوی است در معنای حریم عمومی و خصوصی، اهمیتی که برای اشیاء فیزیکی قائلیم و انتظاراتی که از محیط خانگی مان داریم. نویسنده از ما می خواهد که در برداشت مان از مفهوم خانه و کاشانه تجدیدنظر کنیم.